Przedmiot działalności

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych, obejmujących różne gałęzie prawa:


1) prawo cywilne, szczególnie obsługa rynku nieruchomości (w prawie lokalowym, przepisach regulujących zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwie w obrocie nieruchomościami), a także prowadzenie sporów sądowych, postępowań egzekucyjnych oraz kompleksowa pomoc prawna w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości,


2) prawo spółek (tworzenie i rejestracja spółek, połączenia, podziały,  przekształcenia spółek, restrukturyzacje, likwidacje i procesy naprawcze spółek, tworzenie regulaminów organów spółek, organizacja zgromadzeń wspólników i zebrań akcjonariuszy, tworzenie projektów i negocjacje umów, reprezentacja przed sądami i innymi organami państwowymi),


3) prawo bankowe (m.in. doradztwo prawne w związku z zawieranymi przez Klientów umowami z zakresu prawa bankowego oraz w związku z udzielanymi prawnymi zabezpieczeniami, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych związanych z działalnością bankową, doradztwo prawne w zakresie produktów bankowych),


4) prawo pracy (m.in. opracowywanie projektów umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, tworzenie projektów wewnątrzzakładowych oraz ponadzakładowych aktów prawa pracy, reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach sądowych),


5) prawo konkurencji (m.in. doradztwo prawne, przygotowywanie projektów pism do polskich organów ochrony konkurencji, reprezentowanie Klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz właściwymi sądami),


6) prawo administracyjne, w tym w szczególności prawo budowlane (m.in. reprezentacja Klientów przed organami administracji w toku postępowania o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwolenie na budowę, na etapie wykonawczym, w procesie uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i opinii, doradztwo w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych i pozwoleń wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).


7) prawo energetyczne ( m.in. doradztwo prawne sektora energetyki, w szczególności usługi prawne z zakresu ustawy prawo energetyczne, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz innych regulacji z sektora energetyki, reprezentowania klientów przed Prezesem URE jak również w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów)


Kancelaria świadczy na rzecz swoich Klientów doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności oraz prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, w tym doradztwo w bieżącej działalności gospodarczej.


Kancelaria prowadzi również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego,

w tym z zakresu prawa karnego skarbowego.


Adwokat Beata Broniewicz Pasieka