Kolejna wygrana!!!

02/07/20 10:14

Kolejna wygrana!

W dniu 30.06.2020 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, V Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt V ACa 592/19 oddalił powództwo Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w Warszawie przeciwko kredytobiorcom. Sąd zmienił wyrok Sądu Okręgowego we Włocławku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1271/18 z dnia 03.04.2019 r., który uprzednio utrzymał w mocy wyrok zaoczny Sądu Okręgowego we Włocławku, I Wydział Cywilny sygn. akt I C 167/16 z dnia 18.11.2016 r.

Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego kursem CHF.

W ustnym uzasadnieniu Sąd Apelacyjny wskazał, że przede wszystkim, wbrew twierdzeniom Banku, nie doszło do prawidłowego wypowiedzenia umowy. Bank kierował wszelką korespondencję, na niewłaściwy adres, chociaż posiadał wiedzę odnośnie nowego adresu pozwanych. Ponadto wypowiedzenie nastąpiło względem tylko jednego z trzech kredytobiorców. Równocześnie Bank nie uwzględnił regularnych wpłat kredytobiorców, twierdząc, że nie dotrzymali oni warunków ugody, na mocy której byli zobowiązani do wpłaty, co miesiąc, konkretnej kwoty w CHF. Kredytobiorcy wpłacali natomiast kwotę w złotówkach, która w chwili zawarcia ugody była adekwatna do kwoty wyrażonej we frankach.

Sąd Apelacyjny ponadto, odnosząc się do zarzutu pełnomocnika pozwanych, że abstrahując od oczywistych uchybień banku, umowa kredytu, ze względu na zawarte w niej klauzule abuzywne jest nieważna, wskazał, że los umów kredytów denominowanych kursem CHF w kontekście wyroku TSUE z dnia 03.10.2019 r., w sprawie C-260/18 oraz najnowszego orzecznictwa sądów powszechnych jest właściwie przesądzony.

Sprawę apelacyjną prowadziła Adw. Beata Broniewicz - Pasieka