Wyrok TSUE w sprawie C-520/21 z dnia 15.06.2023r.

Thursday, 15 June 2023 15:04

Banki nie mają prawa żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot wypłaconego kapitału!


W dniu dzisiejszym tj. w dniu 15.06.2023r., w sprawie C-520/21, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok - zgodnie z którym - w razie uznania umowy kredytu przez sąd krajowy za nieważną, bank nie może żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot wypłaconego kapitału oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę.

Zdaniem Trybunału przyznanie takie prawa bankowi przyczyniłoby się do wyeliminowania efektu odstraszającego wywieranego na przedsiębiorców. Jednocześnie, skuteczność ochrony przyznanej konsumentom przez dyrektywę 93/13/EWG z dnia 05.04.1993r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. 1993, L95, s. 29) byłaby zagrożona, bowiem byliby oni narażeni, w związku z dochodzeniem swych praw, na ryzyko zapłaty takiej rekompensaty.

Nie można dopuścić do sytuacji, w której bank czerpałby korzyści ze swego niezgodnego z prawem zachowania, ani by otrzymał odszkodowanie za niezgodności z nim wywołane.

Argumenty banków dotyczące stabilności rynków finansowych nie mają znaczenia dla wykładni dyrektywy, gdyż ma ona na celu ochronę konsumentów, a do obowiązków instytucji takich jak banki należy prowadzenie działalności w sposób zgodny ze wspomnianą dyrektywą.

Przeciwna interpretacja stworzyłaby sytuację, w której bardziej korzystne dla konsumentów byłoby kontynuowanie umowy zawierającej nieuczciwe warunki, aniżeli dochodzenie praw wynikających z ww. dyrektywy.

Prawo unijne nie wyklucza rekompensaty dla klientów banków ponad kwotę zapłaconych przez konsumenta i odsetek zgodnie z zasadą proporcjonalności.

Prawo krajowe powinno określać skutki uznania umowy za nieważną w taki sposób by było ono zgodne z ww. zasadami i by nie zagrażało realizacji odstraszającego skutku określonego w Dyrektywie.

Szczegółową argumentację poznamy po lekturze pisemnego uzasadnienia wyroku, które zapewne niebawem się pojawi.

Pozdrawiamy!

Zespół kancelarii!


Pracujemy:

pon-pt

od 9.00 do 17.00

694 803 502

692 035 470

692 032 386

Adwokat Beata Broniewicz Pasieka

Kancelaria Adwokacka

O NAS

ZAKRES USŁUG

AKTUALNOŚCI

GALERIA

RODO

KONTAKT