Uchwała składu 7 Sędziów Sądu Najwyższego.

Thursday, 10 June 2021 21:21

   W dniu 07.05.2021 r. zapadła  uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r. o następującej treści:

1. Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną.


2. Jeżeli bez bezskutecznego postanowienia umowa kredytu nie może wiązać, konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu tej umowy (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.). Kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.

3. Nadaje uchwale moc zasady prawnej.


Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego  z dnia 07.05.2021 r. potwierdziła ugruntowane już stanowisko sądów powszechnych oraz orzecznictwa Sądu najwyższego w zakresie tzw. teorii dwóch kondykcji. W tym miejscu warto przypomnieć treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16.02.2021 r. sygn. akt: III CZP 11/20: Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu.


Potwierdzone zostało także ugruntowane stanowisko, iż niedozwolone postanowienia umowne nie wiążą konsumenta ex tunc choć może on (konsument) wyrazić następczą świadomą zgodę na ich stosowanie. 


Sąd Najwyższy wskazał również datę wymagalności roszczenia banku o zwrot kapitału stwierdzając, iż  kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.


W mojej opinii oznacza to, iż bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się w momencie gdy konsument wyrazi stanowczą i świadomą wolę uznania postanowień umowy za bezskuteczne, a samej umowy za nieważną. Powyższy pogląd korespondowałby ze stwierdzeniem zawartym w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 16.02.2021 r. III CZP 11/20: „Należy uznać, że co do zasady termin przedawnienia roszczeń o zwrot nienależnie spełnionych świadczeń może rozpocząć bieg dopiero po podjęciu przez kredytobiorcę-konsumenta wiążącej (świadomej, wyraźnej i swobodnej) decyzji w tym względzie.”                                                                                                                                                                Patryk Filip Kopka

                                                                                                                                                                     adwokat

Pracujemy:

pon-pt

od 9.00 do 17.00

694 803 502

692 035 470

692 032 386

Adwokat Beata Broniewicz Pasieka

Kancelaria Adwokacka

O NAS

ZAKRES USŁUG

AKTUALNOŚCI

GALERIA

RODO

KONTAKT