Brexit

Thursday, 10 June 2021 20:44

Szanowni Państwo!

       Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej w dniu 01.02.2020 r. i tym samym stała się Państwem trzecim. Z dniem 31.12.2020 r. upłynął tzw. okres przejściowy i tym samym od01.01.2021 r. Wielka Brytania nie jest już związana prawem unijnym. W wyniku negocjacji w dniu 24.12.2020 r. Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, na który składają się:

 1. Umowa o handlu i współpracy,
 2. Umowa o współpracy w zakresie bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej,
 3. Umowa w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych.


    Umowa o handlu i współpracy to zasadniczy dokument określający obecne zasady współpracy pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią. Pakiet umów obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. na zasadzie mechanizmu tymczasowego stosowania, tak by Unia Europejska i Państwa Członkowskie miały czas na wprowadzenie odpowiednich przepisów pozwalających na zawarcie ww. umów z Wielką Brytanią. 

Nie wpływa to jednak na fakt, iż obecnie obywatele Państw Członkowskich, obywatele Wielkiej Brytanii, jak również wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze w relacjach pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią są zobligowane stosować nowe zasady płynące z zawartych w pakiecie umów.


      Nasz Zespół, idąc za potrzebą czasu, przygotował dla Państwa ofertę odnoszącą się do relacji między Wielką Brytanią, a Państwami Członkowskimi.


      W szczególności istotnymi zagadnieniami są obecnie:


-  prawo celne i podatkowe, w tym kwestie związane z opodatkowaniem obywateli polskich w Wielkiej Brytanii,

-  kwestie dotyczące tranzytu, importu i eksportu towarów, kontyngentów taryfowych, uzyskanie numeru EORI,

- uzyskanie/przedłużenie/zmiana rodzaju wizy (m.in. wizy pracownicze, dla osób wyjeżdżających w celu podjęcia nauki, wizy dla przedsiębiorców) oraz uzyskanie statusu tzw. „the UE Settlement Scheme” (zgody na osiedlenie);

- sprawy pracownicze,

- dochodzenie roszczeń na terenie Wielkiej Brytanii, w tym alimentacyjnych, występowanie o świadczenia alimentacyjne do tzw.The Children Maintenance Service  (brytyjski fundusz alimentacyjny).

- kwestie związane z rejestracją działalności na terenie Wielkiej Brytanii, w tym prawo korporacyjne.


Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia o których należy pamiętać od 1stycznia 2021 r.:


 1. SPÓŁKI Z EOG NA TERENIE WLK. BRYTANII


Spółka zarejestrowana w jednym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a mająca swój oddział na terenie Wielkiej Brytanii ma 3 miesiące od 1 stycznia 2021 roku na przekazanie do Companies House następujących dodatkowych informacji:

 • informacje o prawie, na mocy którego spółka została utworzona;
 • adres jej głównego miejsca prowadzenia działalności lub siedziby;
 • cel firmy (jej „przedmioty”);
 • wysokość wyemitowanego kapitału zakładowego;
 • okres obrachunkowy firmy i okres ujawnienia (dla firm, które są zobowiązane do ujawnienia rachunków zgodnie z prawem macierzystym) 1. SPÓŁKI BRYTYJSKIE Z DYREKTOREM Z TERENU EOG


Spółki brytyjskie, które jako Dyrektora powołanego na dzień 1 stycznia 2021 r mieli osobę/podmiot jednego z Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego muszą w ciągu trzech miesięcy od tej daty przekazać Companies House dodatkowe informacje dotyczące formy prawnej Dyrektora i prawa, któremu podlega. Jest to spowodowane faktem, iż od 1 stycznia 2021 r. osoby z terenu EOG w świetle prawa brytyjskiego traktowane będą jak osoby z każdego innego kraju trzeciego. 1. SPÓŁKI BRYTYJSKIE W UE

W stosunku do spółek zarejestrowanych w Zjednoczonym Królestwie przestały mieć zastosowanie przepisy Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym art. 54 mówiący o tym, iż na potrzeby stosowania postanowień niniejszego rozdziału spółki założone zgodnie z ustawodawstwem Państwa Członkowskiego i mające swą statutową siedzibę, zarząd lub główne przedsiębiorstwo wewnątrz Wspólnoty są traktowane jak osoby fizyczne mające obywatelstwo Państw Członkowskich.


W związku z tym, do spółek brytyjskich działających na terenie poszczególnych krajów Unii Europejskiej znajdą zastosowanie przepisy lokalne, które różnią się w zależności od kraju, co z kolei może mieć wpływ na sposób odpowiedzialności wspólników za długi spółki. 


 1. STATUS OSOBY OSIEDLONEJ


Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie pozostaje bez wpływ na prawa osób nie będącymi brytyjski obywatelami, a przebywającymi na jej terytorium. Jeśli takie osoby będą chciały pozostać w Wielkiej Brytanii muszą złożyć wniosek o status osoby osiedlonej. 


Status osoby osiedlonej nadawany jest zazwyczaj osobom, które zamieszkały w Wielkiej Brytanii przed dniem 31 grudnia 2020 r. i mogą wykazać się pięcioletnim nieprzerwanym pobytem.


Uzyskanie statusu osiedlonego następuje przez złożenie wniosku elektronicznego, przy czym na złożenie wniosku będzie czas do końca czerwca 2021 r. (warunkiem jest bycie rezydentem UK przed 30 grudnia 2020 r.).


 1. OBYWATEL BRYTYJSKI W POLSCE


Obywatele Wielkiej Brytanii mieszkający w Polsce, a nie posiadający prawa stałego pobytu, muszą dopełnić wszystkich formalności by nadal legalnie przebywać na terytorium Unii Europejskiej.


W sytuacji gdy obywatel brytyjski przebywał w Polsce nieprzerwanie przez 5 lat (do 31.12.2020 r.) powinien złożyć wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu. 

Jeśli przed 31.12.2020 r. przebywał w Polsce krócej niż 5 lat ale dłużej niż 3 miesiące powinien złożyć wniosek o zarejestrowanie pobytu. 


Kancelaria pomaga w sformułowaniu i składaniu takich wniosków, a także w reprezentacji przed Urzędem Wojewódzkim w ramach powyższych spraw. 


 1. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE


Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowodowało zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych oraz świadczenia usług medycznych. 

Planującwyjazd do Wielkiej Brytanii należy wiedzieć, iż polskieubezpieczenie zdrowotne nie będzie co do zasady uznawane w WielkiejBrytanii. 

Podobna sytuacja występuje w sytuacji gdy obywatel UK chciałby zamieszkaćw Polsce.  1. PODJĘCIE PRACY W WIELKIEJ BRYTANII


Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w celu podjęcia pracy w Anglii niezbędne jest uzyskanie VISY pracowniczej. Procedura przyznawania VISY zawiera system punktowy dotyczący zawodów wykonywanych przez imigrantów. Jednocześnie, system wyszczególnia osoby wykonujące zawody medyczne, które są preferowane przy wydawaniu VISY. Koszty VISY pracowniczej waha się od 610 do nawet 1408 funtów. Nasz Zespół będzie publikował na stronie materiały mające Państwu ułatwić poruszanie się według nowych reguł w relacjach z Wielką Brytanią. 

Współpracujemy również z prawnikami działającymi na terenie Wielkiej Brytanii oraz współpracujemy z fachowcami z dziedziny podatków.

Jeśli możemy Państwu służyć pomocą, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią!


Pozdrawiamy serdecznie!

Pracujemy:

pon-pt

od 9.00 do 17.00

694 803 502

692 035 470

692 032 386

Adwokat Beata Broniewicz Pasieka

Kancelaria Adwokacka

O NAS

ZAKRES USŁUG

AKTUALNOŚCI

GALERIA

RODO

KONTAKT